ریو دو ژانیرو طراحی نقشه
نقشه از Rio de Janeiro, طراحی